برخورد‌های امنیتی و قضایی تنگ نظرانه از اصلی‌ترین عوامل انفعال جریان دانشجویی شده است

برخورد‌های امنیتی و قضایی تنگ نظرانه از اصلی‌ترین عوامل انفعال جریان دانشجویی شده است
۲۳ تشکل دانشجویی با صدور بیانیه‌ای در پی برخورد قضایی با دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه‌های شیراز اعلام کردند: متاسفانه برخورد‌های امنیتی و قضایی تنگ نظرانه از اصلی‌ترین عوامل سکون و انفعال جریان دانشجویی شده است.

برخورد‌های امنیتی و قضایی تنگ نظرانه از اصلی‌ترین عوامل انفعال جریان دانشجویی شده است

۲۳ تشکل دانشجویی با صدور بیانیه‌ای در پی برخورد قضایی با دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه‌های شیراز اعلام کردند: متاسفانه برخورد‌های امنیتی و قضایی تنگ نظرانه از اصلی‌ترین عوامل سکون و انفعال جریان دانشجویی شده است.
برخورد‌های امنیتی و قضایی تنگ نظرانه از اصلی‌ترین عوامل انفعال جریان دانشجویی شده است

ممکن است بپسندید...