سیف: در رکود نیستیم!

سیف: در رکود نیستیم!
رییس کل بانک مرکزی معتقد است در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر رکود نیست.

سیف: در رکود نیستیم!

رییس کل بانک مرکزی معتقد است در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر رکود نیست.
سیف: در رکود نیستیم!

ممکن است بپسندید...