معاون نخست وزیر روسیه با سردار دهقان دیدار کرد

معاون نخست وزیر روسیه با سردار دهقان دیدار کرد
معاون نخست وزیر روسیه با سردار دهقان وزیر دفاع دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد.

معاون نخست وزیر روسیه با سردار دهقان دیدار کرد

معاون نخست وزیر روسیه با سردار دهقان وزیر دفاع دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد.
معاون نخست وزیر روسیه با سردار دهقان دیدار کرد

ممکن است بپسندید...