ولایتی: اجازه بازدید آمریکایی‌ها را از مراکز نظامی ایران نمی‌دهیم

ولایتی: اجازه بازدید آمریکایی‌ها را از مراکز نظامی ایران نمی‌دهیم

ولایتی: اجازه بازدید آمریکایی‌ها را از مراکز نظامی ایران نمی‌دهیم

ولایتی: اجازه بازدید آمریکایی‌ها را از مراکز نظامی ایران نمی‌دهیم

ممکن است بپسندید...