پای شجاعی و حاج‌صفی به مجلس باز شد

پای شجاعی و حاج‌صفی به مجلس باز شد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی موضوع بازی دو بازیکن ایرانی در مقابل یک تیم اسرائیلی و تصمیم‌گیری در خصوص آن در اولین جلسه این کمیسیون خبر داد.

پای شجاعی و حاج‌صفی به مجلس باز شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی موضوع بازی دو بازیکن ایرانی در مقابل یک تیم اسرائیلی و تصمیم‌گیری در خصوص آن در اولین جلسه این کمیسیون خبر داد.
پای شجاعی و حاج‌صفی به مجلس باز شد

ممکن است بپسندید...