پلمپ شرکت‌های تامین‌کننده منابع مالی شبکه‌های ماهواره‌ای

پلمپ شرکت‌های تامین‌کننده منابع مالی شبکه‌های ماهواره‌ای
تعدادی از شرکت‌های تامین کننده منابع مالی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان در داخل کشور توسط ضابطین قضایی پلمپ شدند و مدیر یکی از این شرکت‌ها نیز تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.

پلمپ شرکت‌های تامین‌کننده منابع مالی شبکه‌های ماهواره‌ای

تعدادی از شرکت‌های تامین کننده منابع مالی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان در داخل کشور توسط ضابطین قضایی پلمپ شدند و مدیر یکی از این شرکت‌ها نیز تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
پلمپ شرکت‌های تامین‌کننده منابع مالی شبکه‌های ماهواره‌ای

ممکن است بپسندید...