آیا اقدامات «یقه سفیدها» برای تکرار نشدن حوادث تلخ حج ۹۴ کافی بوده است؟

آیا اقدامات «یقه سفیدها» برای تکرار نشدن حوادث تلخ حج ۹۴ کافی بوده است؟
در یک ماه اخیر و با شدت گرفتن جنگ قدرت در بین قبایل و شیوخ عربستان و مشخص شدن ولیعهد آینده این کشور این نگرانی ها وجود دارد که نکند بازهم به دلیل رقابت های سیاسی این شیوخ پیر بار دیگر حجاج قربانی این ماجرا شوند.

آیا اقدامات «یقه سفیدها» برای تکرار نشدن حوادث تلخ حج ۹۴ کافی بوده است؟

در یک ماه اخیر و با شدت گرفتن جنگ قدرت در بین قبایل و شیوخ عربستان و مشخص شدن ولیعهد آینده این کشور این نگرانی ها وجود دارد که نکند بازهم به دلیل رقابت های سیاسی این شیوخ پیر بار دیگر حجاج قربانی این ماجرا شوند.
آیا اقدامات «یقه سفیدها» برای تکرار نشدن حوادث تلخ حج ۹۴ کافی بوده است؟

ممکن است بپسندید...