باید پیشرفت علمی را در کنار توسعه فرهنگی در دانشگاه‌ها پایه‌ریزی کنیم

باید پیشرفت علمی را در کنار توسعه فرهنگی در دانشگاه‌ها پایه‌ریزی کنیم
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اصفهان در افتتاحیه طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگا‌های آزاد استان اصفهان گفت: اگر بخواهیم در دنیا حرف اول را بزنیم باید پیشرفت علمی در کنار توسعه فرهنگی را در دانشگاه‌ها پایه‌ریزی کنیم.

باید پیشرفت علمی را در کنار توسعه فرهنگی در دانشگاه‌ها پایه‌ریزی کنیم

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اصفهان در افتتاحیه طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگا‌های آزاد استان اصفهان گفت: اگر بخواهیم در دنیا حرف اول را بزنیم باید پیشرفت علمی در کنار توسعه فرهنگی را در دانشگاه‌ها پایه‌ریزی کنیم.
باید پیشرفت علمی را در کنار توسعه فرهنگی در دانشگاه‌ها پایه‌ریزی کنیم

ممکن است بپسندید...