به تولید داخل اعتماد ندارند/ میان دانشگاه و صنعت فاصله افتاده/اراده‌ای برای پیشرفت نیست

به تولید داخل اعتماد ندارند/ میان دانشگاه و صنعت فاصله افتاده/اراده‌ای برای پیشرفت نیست

به تولید داخل اعتماد ندارند/ میان دانشگاه و صنعت فاصله افتاده/اراده‌ای برای پیشرفت نیست

به تولید داخل اعتماد ندارند/ میان دانشگاه و صنعت فاصله افتاده/اراده‌ای برای پیشرفت نیست

ممکن است بپسندید...