تجمع اعتراضی دانشجویان پرستاری مشهد/ امضای نامه سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور

تجمع اعتراضی دانشجویان پرستاری مشهد/ امضای نامه سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور
دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد امروز در اعتراض به طرح تربیت پرستار بیمارستانی در این دانشکده تجمع کردند.

تجمع اعتراضی دانشجویان پرستاری مشهد/ امضای نامه سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور

دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد امروز در اعتراض به طرح تربیت پرستار بیمارستانی در این دانشکده تجمع کردند.
تجمع اعتراضی دانشجویان پرستاری مشهد/ امضای نامه سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور

ممکن است بپسندید...