خواستار لغو طرح پرستار بیمارستانی و حذف کد رشته‌ها از دفترچه سازمان سنجش هستیم

خواستار لغو طرح پرستار بیمارستانی و حذف کد رشته‌ها از دفترچه سازمان سنجش هستیم
بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اقلید در بیانیه‌ای در اعتراض به طرح واگذار طرح تربیت پرستاران، خواستار لغو طرح پرستار بیمارستانی و حذف کد رشته‌ها از دفترچه سازمان سنجش شد.

خواستار لغو طرح پرستار بیمارستانی و حذف کد رشته‌ها از دفترچه سازمان سنجش هستیم

بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اقلید در بیانیه‌ای در اعتراض به طرح واگذار طرح تربیت پرستاران، خواستار لغو طرح پرستار بیمارستانی و حذف کد رشته‌ها از دفترچه سازمان سنجش شد.
خواستار لغو طرح پرستار بیمارستانی و حذف کد رشته‌ها از دفترچه سازمان سنجش هستیم

ممکن است بپسندید...