روزی ۱۳ تا ۱۴ ساعت مطالعه می‌کردم/ در رشته نرم افزار دانشگاه شریف ادامه تحصیل می‌دهم

روزی ۱۳ تا ۱۴ ساعت مطالعه می‌کردم/ در رشته نرم افزار دانشگاه شریف ادامه تحصیل می‌دهم
رتبه یک کنکور سراسری ریاضی گفت: برای موفقیت در کنکور روزانه بین ۱۳ تا ۱۴ ساعت مطالعه می‌کردم.

روزی ۱۳ تا ۱۴ ساعت مطالعه می‌کردم/ در رشته نرم افزار دانشگاه شریف ادامه تحصیل می‌دهم

رتبه یک کنکور سراسری ریاضی گفت: برای موفقیت در کنکور روزانه بین ۱۳ تا ۱۴ ساعت مطالعه می‌کردم.
روزی ۱۳ تا ۱۴ ساعت مطالعه می‌کردم/ در رشته نرم افزار دانشگاه شریف ادامه تحصیل می‌دهم

ممکن است بپسندید...