رونمایی از تندیس «ایران شهر» با محوریت بازآفرینی شهری

رونمایی از تندیس «ایران شهر» با محوریت بازآفرینی شهری
حسین محمدپور زرندی گفت: هدف جایزه «ایران شهر» آن است که مزیت شهرهای کشور در مسیر پیشرفت احصا و در نهایت برنامه‌ریزی بازآفرینی شهری متناسب با آن مزیت تدوین شود.

رونمایی از تندیس «ایران شهر» با محوریت بازآفرینی شهری

حسین محمدپور زرندی گفت: هدف جایزه «ایران شهر» آن است که مزیت شهرهای کشور در مسیر پیشرفت احصا و در نهایت برنامه‌ریزی بازآفرینی شهری متناسب با آن مزیت تدوین شود.
رونمایی از تندیس «ایران شهر» با محوریت بازآفرینی شهری

ممکن است بپسندید...