شرایط ادامه تحصیل بدون آزمون معلمان در دانشگاه فرهنگیان

شرایط ادامه تحصیل بدون آزمون معلمان در دانشگاه فرهنگیان
فرهنگیان رسمی و پیمانی می‌توانند در رشته‌های مربوط به دوره کاردانی دانشگاه فرهنگیان بدون آزمون ادامه تحصیل دهند.

شرایط ادامه تحصیل بدون آزمون معلمان در دانشگاه فرهنگیان

فرهنگیان رسمی و پیمانی می‌توانند در رشته‌های مربوط به دوره کاردانی دانشگاه فرهنگیان بدون آزمون ادامه تحصیل دهند.
شرایط ادامه تحصیل بدون آزمون معلمان در دانشگاه فرهنگیان

ممکن است بپسندید...