شناسایی حفره‌های زیر سطحی معابر در مرکز شهر تهران آغاز شد

شناسایی حفره‌های زیر سطحی معابر در مرکز شهر تهران آغاز شد
اقدامات مشترک شهرداری منطقه ۱۱ و مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداری تهران برای شناسایی حفره‌های زیرسطحی معابر به منظور پیش گیری از ایجاد ناگهانی حفره‌ها و نشست‌های عمیق در خیابان‌ها به ثمر رسید.

شناسایی حفره‌های زیر سطحی معابر در مرکز شهر تهران آغاز شد

اقدامات مشترک شهرداری منطقه ۱۱ و مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداری تهران برای شناسایی حفره‌های زیرسطحی معابر به منظور پیش گیری از ایجاد ناگهانی حفره‌ها و نشست‌های عمیق در خیابان‌ها به ثمر رسید.
شناسایی حفره‌های زیر سطحی معابر در مرکز شهر تهران آغاز شد

ممکن است بپسندید...