محمود عباس حماس را به قطع بودجه نوار غزه تهدید کرد

محمود عباس حماس را به قطع بودجه نوار غزه تهدید کرد
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، جنبش حماس را تهدید کرد که بودجه نوار غزه را قطع خواهد کرد.

محمود عباس حماس را به قطع بودجه نوار غزه تهدید کرد

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، جنبش حماس را تهدید کرد که بودجه نوار غزه را قطع خواهد کرد.
محمود عباس حماس را به قطع بودجه نوار غزه تهدید کرد

ممکن است بپسندید...