مقررشد عریضه‌ای با امضای دانشجویان تنظیم شود تا استانداری آن را به وزارت بهداشت دهد

مقررشد عریضه‌ای با امضای دانشجویان تنظیم شود تا استانداری آن را به وزارت بهداشت دهد
یکی از دانشجویان معترض خراسان شمالی گفت: در جلسه‌ای که در معاونت سیاسی امنیتی استانداری شمالی داشتیم مقرر شد عریضه‌ای را با امضای دانشجویان جمع آوری کرده و تحویل استانداری دهیم.

مقررشد عریضه‌ای با امضای دانشجویان تنظیم شود تا استانداری آن را به وزارت بهداشت دهد

یکی از دانشجویان معترض خراسان شمالی گفت: در جلسه‌ای که در معاونت سیاسی امنیتی استانداری شمالی داشتیم مقرر شد عریضه‌ای را با امضای دانشجویان جمع آوری کرده و تحویل استانداری دهیم.
مقررشد عریضه‌ای با امضای دانشجویان تنظیم شود تا استانداری آن را به وزارت بهداشت دهد

ممکن است بپسندید...