نخستین دوره جشنواره کارآفرینی برگزار شد

نخستین دوره جشنواره کارآفرینی برگزار شد
نخستین دوره جشنواره کارآفرینی سبز بوم‌تک با شناخت طرح‌ها و ایده‌های برتر در دانشگاه علم و صنعت به کار خود پایان داد.

نخستین دوره جشنواره کارآفرینی برگزار شد

نخستین دوره جشنواره کارآفرینی سبز بوم‌تک با شناخت طرح‌ها و ایده‌های برتر در دانشگاه علم و صنعت به کار خود پایان داد.
نخستین دوره جشنواره کارآفرینی برگزار شد

ممکن است بپسندید...