نمره خدمات پس از فروش خودروسازان منفی شد

نمره خدمات پس از فروش خودروسازان منفی شد
نظام خدمات پس از فروش در هیچ‌یک از شرکت‌های خودروسازی تحت ارزیابی با الزامات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو انطباق کامل ندارد.

نمره خدمات پس از فروش خودروسازان منفی شد

نظام خدمات پس از فروش در هیچ‌یک از شرکت‌های خودروسازی تحت ارزیابی با الزامات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو انطباق کامل ندارد.
نمره خدمات پس از فروش خودروسازان منفی شد

ممکن است بپسندید...