پیش بینی رونق بازار تجهیزات شبکه فیبر نوری

پیش بینی رونق بازار تجهیزات شبکه فیبر نوری
یک فعال بازار تجهیزات شبکه گفت: با ورود شرکت‌های FCP و فعال شدن نخستین اپراتور فیبر نوری به تدریج تقاضا برای تجهیزات فیبر نوری در حوزه در کشور افزایش می یابد.

پیش بینی رونق بازار تجهیزات شبکه فیبر نوری

یک فعال بازار تجهیزات شبکه گفت: با ورود شرکت‌های FCP و فعال شدن نخستین اپراتور فیبر نوری به تدریج تقاضا برای تجهیزات فیبر نوری در حوزه در کشور افزایش می یابد.
پیش بینی رونق بازار تجهیزات شبکه فیبر نوری

ممکن است بپسندید...