چرا تایید قرارداد توتال «فرمالیته» است؟

چرا تایید قرارداد توتال «فرمالیته» است؟
تاییدقرارداد ۵میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی با توتال توسط هیئت عالی نظارت برمنابع نفتی،اتفاق مهم و غیرقابل پیش بینی نبود زیرا این قراردادچند روزپس ازتاریخ نفوذ دراختیار این هیئت قرار گرفته بود.

چرا تایید قرارداد توتال «فرمالیته» است؟

تاییدقرارداد ۵میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی با توتال توسط هیئت عالی نظارت برمنابع نفتی،اتفاق مهم و غیرقابل پیش بینی نبود زیرا این قراردادچند روزپس ازتاریخ نفوذ دراختیار این هیئت قرار گرفته بود.
چرا تایید قرارداد توتال «فرمالیته» است؟

ممکن است بپسندید...