چرا وزیر بهداشت نمی‌خواهد وزیر بماند؟

چرا وزیر بهداشت نمی‌خواهد وزیر بماند؟
وزیر بهداشت، یکی از علل تردید برای حضور در دولت دوازدهم را عملکرد نامناسب شرکای وزارت بهداشت بیان کرد

چرا وزیر بهداشت نمی‌خواهد وزیر بماند؟

وزیر بهداشت، یکی از علل تردید برای حضور در دولت دوازدهم را عملکرد نامناسب شرکای وزارت بهداشت بیان کرد
چرا وزیر بهداشت نمی‌خواهد وزیر بماند؟

ممکن است بپسندید...