گرایش سیاست خارجی ایران به گسترش روابط با کشورهای آفریقایی است

گرایش سیاست خارجی ایران به گسترش روابط با کشورهای آفریقایی است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی همواره بر گسترش روابط با کشورهای حوزه آفریقا گرایش داشته است.

گرایش سیاست خارجی ایران به گسترش روابط با کشورهای آفریقایی است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی همواره بر گسترش روابط با کشورهای حوزه آفریقا گرایش داشته است.
گرایش سیاست خارجی ایران به گسترش روابط با کشورهای آفریقایی است

ممکن است بپسندید...