گفت و شنود؛ چنگال!

گفت و شنود؛ چنگال!
«کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت و شنود؛ چنگال!

«کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:
گفت و شنود؛ چنگال!

ممکن است بپسندید...