از دولت می‌خواهیم که طیب‌نیا در کابینه باشد

از دولت می‌خواهیم که طیب‌نیا در کابینه باشد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: از رئیس جمهور می‌خواهم که آقای طیب نیا در دولت باشد.

از دولت می‌خواهیم که طیب‌نیا در کابینه باشد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: از رئیس جمهور می‌خواهم که آقای طیب نیا در دولت باشد.
از دولت می‌خواهیم که طیب‌نیا در کابینه باشد

ممکن است بپسندید...