برگزاری طرح«ترنم» برای پنجمین سال متوالی در دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری طرح«ترنم» برای پنجمین سال متوالی در دانشگاه فردوسی مشهد
طرح«ترنم» برای پنجمین سال متوالی در دانشگاه فردوسی مشهد توسط جامعه اسلامی دانشجویان این دانشگاه در حال برگزاری است.

برگزاری طرح«ترنم» برای پنجمین سال متوالی در دانشگاه فردوسی مشهد

طرح«ترنم» برای پنجمین سال متوالی در دانشگاه فردوسی مشهد توسط جامعه اسلامی دانشجویان این دانشگاه در حال برگزاری است.
برگزاری طرح«ترنم» برای پنجمین سال متوالی در دانشگاه فردوسی مشهد

ممکن است بپسندید...