حقارت را در چشمان و گردن‌های کج نمایندگان دیدیم!/ این مقدار ذلت را ندیده بودیم

حقارت را در چشمان و گردن‌های کج نمایندگان دیدیم!/ این مقدار ذلت را ندیده بودیم
رحیم پور ازغدی با اشاره به اینکه ذلت و حقارت را در چشمان نمایندگان و گردن‌های کج آنها به مانند دوره قاجار و دوره پهلوی می دیدیم گفت: دوره قاجار و پهلوی هم همین تیپ ها حکومت می کردند منتهی این ها مذهبی نما هستند

حقارت را در چشمان و گردن‌های کج نمایندگان دیدیم!/ این مقدار ذلت را ندیده بودیم

رحیم پور ازغدی با اشاره به اینکه ذلت و حقارت را در چشمان نمایندگان و گردن‌های کج آنها به مانند دوره قاجار و دوره پهلوی می دیدیم گفت: دوره قاجار و پهلوی هم همین تیپ ها حکومت می کردند منتهی این ها مذهبی نما هستند
حقارت را در چشمان و گردن‌های کج نمایندگان دیدیم!/ این مقدار ذلت را ندیده بودیم

ممکن است بپسندید...