درآمد نفت باید از بودجه خارج شود

درآمد نفت باید از بودجه خارج شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این که درآمد نفت باید از بودجه خارج شود، گفت: وظیفه دولت دوازدهم ایجاد اصلاح ساختاری اقتصاد است.

درآمد نفت باید از بودجه خارج شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این که درآمد نفت باید از بودجه خارج شود، گفت: وظیفه دولت دوازدهم ایجاد اصلاح ساختاری اقتصاد است.
درآمد نفت باید از بودجه خارج شود

ممکن است بپسندید...