روحانی فردا برای ارائه فهرست وزرای کابینه دوازدهم به مجلس می‌آید

روحانی فردا برای ارائه فهرست وزرای کابینه دوازدهم به مجلس می‌آید
عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی مجلس گفت: رئیس جمهور فردا برای ارائه فهرست پیشنهادی وزرای کابینه دوازدهم به مجلس می‌آید.

روحانی فردا برای ارائه فهرست وزرای کابینه دوازدهم به مجلس می‌آید

عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی مجلس گفت: رئیس جمهور فردا برای ارائه فهرست پیشنهادی وزرای کابینه دوازدهم به مجلس می‌آید.
روحانی فردا برای ارائه فهرست وزرای کابینه دوازدهم به مجلس می‌آید

ممکن است بپسندید...