سربازی اجباری آری یا نه؟ / بررسی ابعاد پیدا و پنهان خدمت اجباری

سربازی اجباری آری یا نه؟ / بررسی ابعاد پیدا و پنهان خدمت اجباری
یک دانشجوی کارشناسی حقوق گفت: سربازی اجباری را باید از زاویه های گوناگون نگاه کرد و اگر این قانون مضراتی را برای کشور داد بایستی در آن تجدید نظر کرد.

سربازی اجباری آری یا نه؟ / بررسی ابعاد پیدا و پنهان خدمت اجباری

یک دانشجوی کارشناسی حقوق گفت: سربازی اجباری را باید از زاویه های گوناگون نگاه کرد و اگر این قانون مضراتی را برای کشور داد بایستی در آن تجدید نظر کرد.
سربازی اجباری آری یا نه؟ / بررسی ابعاد پیدا و پنهان خدمت اجباری

ممکن است بپسندید...