متاسفم از رفتار کسانی که قانون یک کشور را تنظیم می‌کنند/ نمایندگان #سلفی_حقارت به حیثیت ایران لطمه زدند

متاسفم از رفتار کسانی که قانون یک کشور را تنظیم می‌کنند/ نمایندگان #سلفی_حقارت به حیثیت ایران لطمه زدند
معاون فرهنگی دانشگاه کازرون گفت: وقتی تصویر عکس گرفتن نمایندگان را دیدم عمیقا متاسف شدم و این کار آنان به حیثیت ایران در مجامع بین‌المللی لطمه زد.

متاسفم از رفتار کسانی که قانون یک کشور را تنظیم می‌کنند/ نمایندگان #سلفی_حقارت به حیثیت ایران لطمه زدند

معاون فرهنگی دانشگاه کازرون گفت: وقتی تصویر عکس گرفتن نمایندگان را دیدم عمیقا متاسف شدم و این کار آنان به حیثیت ایران در مجامع بین‌المللی لطمه زد.
متاسفم از رفتار کسانی که قانون یک کشور را تنظیم می‌کنند/ نمایندگان #سلفی_حقارت به حیثیت ایران لطمه زدند

ممکن است بپسندید...