کشف جسد پناهجوی ایرانی در جزیره مانوس

کشف جسد پناهجوی ایرانی در جزیره مانوس
جسد یک پناهجوی ایرانی خواستار ورود به استرالیا در یکی از اردوگاه‌های جزیره مانوس کشف شد.

کشف جسد پناهجوی ایرانی در جزیره مانوس

جسد یک پناهجوی ایرانی خواستار ورود به استرالیا در یکی از اردوگاه‌های جزیره مانوس کشف شد.
کشف جسد پناهجوی ایرانی در جزیره مانوس

ممکن است بپسندید...