یک اسرائیلی برای نخستین بار در تاریخ این رژیم سلب تابعیت شد

یک اسرائیلی برای نخستین بار در تاریخ این رژیم سلب تابعیت شد
یک «اسرائیلی» برای نخستین بار در تاریخ منحوس رژیم صهیونیستی، سلب تابعیت شد.

یک اسرائیلی برای نخستین بار در تاریخ این رژیم سلب تابعیت شد

یک «اسرائیلی» برای نخستین بار در تاریخ منحوس رژیم صهیونیستی، سلب تابعیت شد.
یک اسرائیلی برای نخستین بار در تاریخ این رژیم سلب تابعیت شد

ممکن است بپسندید...