۲۰ هزار نفر داوطلب کنکور ارشد پزشکی انتخاب رشته کردند

۲۰ هزار نفر داوطلب کنکور ارشد پزشکی انتخاب رشته کردند
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: از میان ۲۸ هزار نفر داوطلب مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی، ۲۰ هزار نفر فرم انتخاب رشته را تکمیل کردند.

۲۰ هزار نفر داوطلب کنکور ارشد پزشکی انتخاب رشته کردند

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: از میان ۲۸ هزار نفر داوطلب مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی، ۲۰ هزار نفر فرم انتخاب رشته را تکمیل کردند.
۲۰ هزار نفر داوطلب کنکور ارشد پزشکی انتخاب رشته کردند

ممکن است بپسندید...