۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دانشگاه‌ها تخصیص داده می‌شود

۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دانشگاه‌ها تخصیص داده می‌شود
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: بر اساس توافقات انجام شده با سازمان برنامه و بودجه ۹۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب به دانشگاه‌ها تخصیص می‌یابد.

۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دانشگاه‌ها تخصیص داده می‌شود

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: بر اساس توافقات انجام شده با سازمان برنامه و بودجه ۹۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب به دانشگاه‌ها تخصیص می‌یابد.
۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دانشگاه‌ها تخصیص داده می‌شود

ممکن است بپسندید...