بزرگداشت استاد مجید انتظامی ۲۴ مرداد در تهران برگزار می‌شود

بزرگداشت استاد مجید انتظامی ۲۴ مرداد در تهران برگزار می‌شود
سازمان سینمایی حوزه هنری در نظر دارد بزرگداشت استاد مجید انتظامی را برگزار نماید.

بزرگداشت استاد مجید انتظامی ۲۴ مرداد در تهران برگزار می‌شود

سازمان سینمایی حوزه هنری در نظر دارد بزرگداشت استاد مجید انتظامی را برگزار نماید.
بزرگداشت استاد مجید انتظامی ۲۴ مرداد در تهران برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...