حداقل دستمایه تحقیر ملت نباشید

حداقل دستمایه تحقیر ملت نباشید
نمایندگان اگر نمی‌توانند سنگی را از چاه برای ملت در بیاورند، حداقل می‌توانند که برای خودشان و ملت دستمایه تحقیر نیافرینند

حداقل دستمایه تحقیر ملت نباشید

نمایندگان اگر نمی‌توانند سنگی را از چاه برای ملت در بیاورند، حداقل می‌توانند که برای خودشان و ملت دستمایه تحقیر نیافرینند
حداقل دستمایه تحقیر ملت نباشید

ممکن است بپسندید...