رئیس‌جمهور برای معرفی وزرا با سران احزاب و روسای سه فراکسیون مجلس مشورت کرد

رئیس‌جمهور برای معرفی وزرا با سران احزاب و روسای سه فراکسیون مجلس مشورت کرد

رئیس‌جمهور برای معرفی وزرا با سران احزاب و روسای سه فراکسیون مجلس مشورت کرد

رئیس‌جمهور برای معرفی وزرا با سران احزاب و روسای سه فراکسیون مجلس مشورت کرد

ممکن است بپسندید...