شهرداری خط ۸ مترو را به صورت آبرومندانه به پایان رسانده است

شهرداری خط ۸ مترو را به صورت آبرومندانه به پایان رسانده است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تقدیر از عملکرد شهرداری در احداث خط ۸ متروی تهران تا فرودگاه امام خمینی گفت: شهرداری توانسته است این خط را به صورت آبرومندانه به پایان برساند.

شهرداری خط ۸ مترو را به صورت آبرومندانه به پایان رسانده است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تقدیر از عملکرد شهرداری در احداث خط ۸ متروی تهران تا فرودگاه امام خمینی گفت: شهرداری توانسته است این خط را به صورت آبرومندانه به پایان برساند.
شهرداری خط ۸ مترو را به صورت آبرومندانه به پایان رسانده است

ممکن است بپسندید...