ضبط تصاویر مستهجن با هلی کوپتر پلیس در انگلیس!

ضبط تصاویر مستهجن با هلی کوپتر پلیس در انگلیس!
یک افسر پلیس انگلیس که با هلی کوپتر پلیس مبادرت به ضبط تصاویر مستهجن می کرد، در دادگاه محکوم شد.

ضبط تصاویر مستهجن با هلی کوپتر پلیس در انگلیس!

یک افسر پلیس انگلیس که با هلی کوپتر پلیس مبادرت به ضبط تصاویر مستهجن می کرد، در دادگاه محکوم شد.
ضبط تصاویر مستهجن با هلی کوپتر پلیس در انگلیس!

ممکن است بپسندید...