لغو تابعیت ۱۴۵۰۰ فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در پنجاه سال گذشته

لغو تابعیت ۱۴۵۰۰ فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در پنجاه سال گذشته
سازمان دیده بان حقوق بشر تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ تا پایان سال گذشته تابعیت ۱۴۵۹۵ فلسطینی ساکن قدس را لغو کرده است.

لغو تابعیت ۱۴۵۰۰ فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در پنجاه سال گذشته

سازمان دیده بان حقوق بشر تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ تا پایان سال گذشته تابعیت ۱۴۵۹۵ فلسطینی ساکن قدس را لغو کرده است.
لغو تابعیت ۱۴۵۰۰ فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در پنجاه سال گذشته

ممکن است بپسندید...