مجموعه داستان‌های کوتاه از زندگی آیت‌الله بهجت منتشر شد

مجموعه داستان‌های کوتاه از زندگی آیت‌الله بهجت منتشر شد
در بازنویسی خاطرات از زبانی ساده، روان و صمیمی بهره گرفته شده و سیر داستانی کتاب به واقعی بودن آن‌ لطمه نزده است. نیز سعی شده است فضایی که گوینده خاطرات در آن به‌سر می‌برد تا حد امکان انعکاس داده شود.

مجموعه داستان‌های کوتاه از زندگی آیت‌الله بهجت منتشر شد

در بازنویسی خاطرات از زبانی ساده، روان و صمیمی بهره گرفته شده و سیر داستانی کتاب به واقعی بودن آن‌ لطمه نزده است. نیز سعی شده است فضایی که گوینده خاطرات در آن به‌سر می‌برد تا حد امکان انعکاس داده شود.
مجموعه داستان‌های کوتاه از زندگی آیت‌الله بهجت منتشر شد

ممکن است بپسندید...