محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شد

محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شد
فرهاد رهبر در حکمی محمدمهدی طهرانچی را به عنوان رئیس واحد تهران مرکزی و دانشگاه‌های آزاد استان تهران معرفی کرد.

محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شد

فرهاد رهبر در حکمی محمدمهدی طهرانچی را به عنوان رئیس واحد تهران مرکزی و دانشگاه‌های آزاد استان تهران معرفی کرد.
محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شد

ممکن است بپسندید...