مهر تایید شورای پول و اعتبار بر انحلال سه موسسه غیرمجاز

مهر تایید شورای پول و اعتبار بر انحلال سه موسسه غیرمجاز
در نشست بعد از ظهر امروز شورای پول و اعتبار که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، تصمیم بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز مورد بررسی قرار گرفت.

مهر تایید شورای پول و اعتبار بر انحلال سه موسسه غیرمجاز

در نشست بعد از ظهر امروز شورای پول و اعتبار که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، تصمیم بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز مورد بررسی قرار گرفت.
مهر تایید شورای پول و اعتبار بر انحلال سه موسسه غیرمجاز

ممکن است بپسندید...