وضعیت آزادی مطبوعات در دنیا چگونه است؟

وضعیت آزادی مطبوعات در دنیا چگونه است؟
گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش آزادی مطبوعات دنیا نشان دادند که شاخص آزادی رسانه ها در بسیاری از کشورهای حوزه بالکان در حال کاهش است.

وضعیت آزادی مطبوعات در دنیا چگونه است؟

گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش آزادی مطبوعات دنیا نشان دادند که شاخص آزادی رسانه ها در بسیاری از کشورهای حوزه بالکان در حال کاهش است.
وضعیت آزادی مطبوعات در دنیا چگونه است؟

ممکن است بپسندید...