کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت

کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت
بر اساس گزارش بانک مرکزی تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه ۹۶ در اردیبهشت ماه با کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.

کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت

بر اساس گزارش بانک مرکزی تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه ۹۶ در اردیبهشت ماه با کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.
کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت

ممکن است بپسندید...