اجتماع علمای تهران/ در مراسم معارفه تولیت حوزه علمیه مروی چه گذشت؟

اجتماع علمای تهران/ در مراسم معارفه تولیت حوزه علمیه مروی چه گذشت؟
به مدرسه که رسیدیم، تولیت جدید مدرسه، آیت الله تحریری با جمع کثیری از اساتید حوزه و علما وارد مسجد شدند و با خوشرویی و لبخند ملیح همیشگی از کنارمان گذشتند و ما هم پشت سرشان وارد مسجد شدیم.

اجتماع علمای تهران/ در مراسم معارفه تولیت حوزه علمیه مروی چه گذشت؟

به مدرسه که رسیدیم، تولیت جدید مدرسه، آیت الله تحریری با جمع کثیری از اساتید حوزه و علما وارد مسجد شدند و با خوشرویی و لبخند ملیح همیشگی از کنارمان گذشتند و ما هم پشت سرشان وارد مسجد شدیم.
اجتماع علمای تهران/ در مراسم معارفه تولیت حوزه علمیه مروی چه گذشت؟

ممکن است بپسندید...