از دیدن عکس‌های نمایندگان شرمسار شدم/ با ماله‌کشی نمی‌توان بر روی سلفی حقارت سرپوش گذاشت

از دیدن عکس‌های نمایندگان شرمسار شدم/ با ماله‌کشی نمی‌توان بر روی سلفی حقارت سرپوش گذاشت
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: وقتی تصاویر نمایندگان را که برای انداختن عکس آن هم با فردی که در خباثت‌ها و تحریم‌ها علیه مردم شریک است غش و ضعف می‌کردند، دیدم متاسف و شرمسار شدم.

از دیدن عکس‌های نمایندگان شرمسار شدم/ با ماله‌کشی نمی‌توان بر روی سلفی حقارت سرپوش گذاشت

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: وقتی تصاویر نمایندگان را که برای انداختن عکس آن هم با فردی که در خباثت‌ها و تحریم‌ها علیه مردم شریک است غش و ضعف می‌کردند، دیدم متاسف و شرمسار شدم.
از دیدن عکس‌های نمایندگان شرمسار شدم/ با ماله‌کشی نمی‌توان بر روی سلفی حقارت سرپوش گذاشت

ممکن است بپسندید...