ترکیه ساخت دیوار در مرز ایران را آغاز کرد

ترکیه ساخت دیوار در مرز ایران را آغاز کرد
خبرگزاری «دوغان» ترکیه از آغاز ساخت دیوار در بخش‌هایی از مناطق مرزی با ایران خبر داده است.

ترکیه ساخت دیوار در مرز ایران را آغاز کرد

خبرگزاری «دوغان» ترکیه از آغاز ساخت دیوار در بخش‌هایی از مناطق مرزی با ایران خبر داده است.
ترکیه ساخت دیوار در مرز ایران را آغاز کرد

ممکن است بپسندید...