جریمه سنگین مدافع پیشین پرسپولیس از سوی باشگاه پدیده

جریمه سنگین مدافع پیشین پرسپولیس از سوی باشگاه پدیده
باشگاه پدیده خراسان مدافع خاطی تیم فوتبال این باشگاه را با جریمه‌ای سنگین تنبیه کرد.

جریمه سنگین مدافع پیشین پرسپولیس از سوی باشگاه پدیده

باشگاه پدیده خراسان مدافع خاطی تیم فوتبال این باشگاه را با جریمه‌ای سنگین تنبیه کرد.
جریمه سنگین مدافع پیشین پرسپولیس از سوی باشگاه پدیده

ممکن است بپسندید...